Tietosuojaseloste

Tämä on Finnish Net Solutions Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Viimeisin muutos 9.5.2018.

 

Rekisterinpitäjä

Finnish Net Solutions Oy, 1733917-4

Tekniikantie 12

02150 Espoo

puh. 019 425 1610

info@fns.fi

 

Yhteyshenkilö

Minna Nousiainen

Tekniikantie 12

02150 Espoo

puh. 044 775 3338

minna.nousiainen@fns.fi

 

Rekisterin nimi

Siruhaku.fi löytöeläinten löytäjärekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Siruhaku.fi-palvelussa löytöeläimen löydetyksi ilmoittaneiden henkilöiden yhteystietojen tallentaminen. Tietoja voidaan käyttää myös eläinten omistajien toiveesta. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat, siruhaun jälkeen täytettävässä yhteydenottopyyntölomakkeessa tallennettavat tiedot: Eläimen löytäneen henkilön etu- ja sukunimi, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, eläimen löytöpaikka sekä viestin lähettäjän ip-osoite.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Palveluun rekisteröitävät eläinten löytäjien tiedot antavat eläinten löytäjät. Eläinten omistajien tietoja ei rekisteröidä palveluun, vaan omistajatiedot haetaan reaaliaikaisilla kyselyillä palveluun kuuluvien eläinklinikoiden tietokannoista.

 

Anonyymi verkkoanalytiikka

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme Google Analyticsia – lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palvelun henkilörekisterin tiedot ovat Finnish Net Solutions Oy:n sisäistä tietoa. Tietoja luovutetaan ainoastaan eläimen omistajalle, palveluun kuuluville eläinklinikoille tai viranomaisille siinä tilanteessa, jossa rekisterin ylläpitäjällä on aihetta epäillä palvelua väärinkäytetyn. Muussa tilanteessa tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Rekisteri ja rekisterinpitäjän järjestelmä sijaitsevat EU:n alueella, mutta rekisterinpitäjällä on palvelun toteuttamista varten myös oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvatarkistuksia tehdään säännöllisesti.

 

Tarkastusoikeus ja muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

• Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

• Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle; tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi.